Avenue des Biolleux
Zoning Industriel de PETIT-RECHAIN
B-4800 VERVIERS
Tel. +32 87 321700   ~   Fax. +32 87 310574
 
ALGEMENEVERKOOPVOORWAARDEN.

Art. 1 -

De in rekening gebrachte prijzen zijn deze welke van kracht zijn op de leveringsdatum. Wij behouden ons dus het recht voor, de prijzen, voorkomende in onze offerten te wijzingen, om rekening te houden met tussentijdse schommelingen die zouden optreden in de bestanddelen die ze bepalen, zoals: de toegepaste prijzen door onze fabrieken, vervoerkosten, douanerechten, taksen en verschillende rechten, wisselkoers, veranderingen in de prijs van het nikkel of andere legeringen, enz.
De door onze vertegenwoordigers opgenomen bestellingen alsook de door hen getroffen overeenkomsten zijn slechts geldig onder voorbehoud van onze schriftelijke aanvaarding. Onze offerten verbinden ons nooit tot een verplichte levering: de opgegeven prijzen zijn slechts geldig gedurende vier weken, te rekenen vanaf de datum der offerte.
-De in voorraard zijnde goederen worden altijd behoudens verkoop aangeboden.
-Voor de niet opgeslagen goederen, wordt de inschrijving der bestelling aan de aanvaarding der voortbrengende fabrieken onderworpen.
-De instrukties voor de verzending en het merken van de verpakking en van de goederen moeten ons op het ogenblik van de bestelling worden gegeven.

Art. 2 - Tenzij anders overeengekomen, wijzen wij elke eis tot schadevergoeding voortvloeiend uit een laattijdige levering van de hand. Alle gevallen van overmacht of toeval zijn in ons voordeel te verklaren, en geven ons eventueel het recht de overeenkomsten te vernietigen, zonder formaliteit of vooropzeg, ofwel de uitvoering ervan te schorsen. Zijn o.a. als dusdanig te beschouwen: oorlog, onderbrekingen in het vervoer, gebrek aan grondstoffen, stakingen of lockout en toevallige produktieonderbrekingen in onze fabrieken of bij onze onderaannemers, branden, ontploffingen, en alle andere omstandigheden onafhandelijk van onze wil, die een normale toevoer van grondstoffen, een normale fabricatie of verzending van onze produkten verhinderen.
Art. 3 - Onze goederen reizen - zelfs bij franco levering - op risiko van de bestemmeling.
Wij verzekeren in geen geval de wijze van vervoer, dit is uitsluitend als dienst te beschouwen aan onze kliënteel en zonder de minste verantwoordelijkheid onzerzijds.
Art. 4 - Tenzij anders overeengekomen, dient elke klacht, om geldig te zijn, binnen de 8 dagen na ontvangst der goederen in ons bezit te zijn. Zij moet schriftelijk en rechtstreeks aan onze kantoren worden gericht. Wij behouden ons het recht voor, alle goederen, ons niet teruggestuurd binnen de 14 dagen, te weigeren.
Art. 5 - De goederen door ons als onbruikbaar erkend, zullen naar onze keuze terugbetaald of kosteloos worden vervangen en dit met uitsluiting van elke andere vergoeding.
De geweigerde goederen dienen ons teruggestuurd te worden.
Art. 6 - Onze goederen zijn betaalbaar op 30 dagen, zonder korting. Iedere, op de vervaldag onbetaalde rekening, brengt onmiddellijk rente op aan de op dat ogenblik wettelijke handelsrentevoet en dit zonder voorafgaande aanmaning onzerzijds. Onze wissels of betalingsovereenkomsten veranderen geenszins deze bijkomende gerechtelijke clausule.
Art. 7 - In geval van betwisting, zijn de rechtbanken van Verviers of de rechtbanken van de woonplaats van de koper, naar keuze van de verkoper, alleen bevoegd.
Wanneer de betwistingen een bedrag van 1.860 € niet te boven gaat, zal ze uitsluitend aan de bevoegheid van de Heer Vrederechter van Verviers.
Elke op de vervaldag niet betaalde faktuur, zal van rechtswege en zonder aanmaning verhoogd worden met een interest van 16 % per jaar.
Het aanvaarden van een wissel door de betalingsplichtige na het versturen van de faktuur, brengt geen vernieuwing met zich, en het bedrag van de schuldvordering blijft steeds verschuldigd op basis van de oorspronkelijke faktuur. In geval van niet betaling van een faktuur op de vervaldag, zal het verschuldigde bedrag van rechtswege en zonder aanmaning met 10 % verhoogd worden en dit met een minimum van 25 € ten titel van schadevergoeding voor de nadelen voortvloeiend uit een laattijdige uitvoering van de betalingsverplichting.
Art. 8 - Voor elke bestelling van minder dan 124 € exclus B.T.W. zal een bedrag van 13 € aangerekend worden, als administratieve kosten.
Verzendingskosten zijn in rekening en kunnen schommelen in functie van de stijging van het tarief van de N.M.B.S. en de Federatie der Belgische Vervoerders.
Art. 9 - Elke aan ons overgemaakte bestelling houdt de volledige aanvaarding van de hierboven vermelde algemene voorwaarden in. Deze kunnen niet veranderd worden door tegengestelde voorwaarden die zouden kunnen voorkomen in de bestelbon of in de aankoopvoorwaarden van onze klant.
Art. 10 - Indien de aankoper der goederen de eisbare bedragen niet betaald bij de eerste vermaning, behoudt de verkoper zich de mogelijkheid voor om zonder verwittiging de overeenkomst te verbreken.
Zonder af te zien van hogere schadevergoedingen en interesten, zijn de partijen het eens als betaling hiervoor te beschouwen deze bedragen welke reeds geind werden op het ogenblik der verbreking. De bedragen worden aangezien als een minimumvergoeding voor de nadelen door de verkoper geleden.
Art. 11 - Bij afname van het krediet van de aankoper behouden we ons het recht voor, om zelfs na gedeeltelijke uitvoering van het kontrakt van de aankoper garanties te eisen, die we geraden zouden achten, ten einde de goede uitvoering van de aangegane verbintenissen te waarborgen.
Bij weigering vanwege de aankoper zijn we gerechtigd het kontrakt geheel of ten dele te vernietigen.
Art. 12 - Eigendomsclausule :
De goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de prijs.
Alle risico’s zijn ten laste van de koper. De betaalde voorschotten blijven de verkoper verworven ter vergoeding van de mogelijke verleizen bij wedreverkoop.
Art. 13 - In geval van herverkoop van de goederen, zelfs verwerkt, eigendom van verkoper, draagt de koper, vanaf heden, aan de verkoper alle vorderingen over resulterend uit deze herverkoop.
Art. 14 - De medecontractant neemt uitdrukkelijk akte van het feit dat de artikels die het voorwerp uitmaken van de levering, niet bestemd zijn voor de Amerikaanse en/of Canadese markt. PRECICARB wijst elke aansprakelijkheid af voor het geval dat deze artikels naar de VS of naar Canada geëxporteerd zouden worden. Een aansprakelijkheidsvordering met betrekking tot deze artikels kan alleen tegen de medecontractant worden ingesteld en niet tegen PRECICARB.
 
ALGEMENEVERKOOPVOORWAARDEN   |    CONDITIONS GENERALES DE VENTE   |   GENERAL TERMS AND CONDITIONS
    | Home | Top page